Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i użytkowania (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do wszystkich usług i produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej Wok World, dostępnej pod adresem [https://dom-wok.pl] (zwanej dalej „Witryną”). Odwiedzając lub korzystając ze strony internetowej, użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie akceptuje Warunków, nie jest upoważniony do odwiedzania Witryny lub korzystania z jej usług i produktów.

1. korzystanie ze strony internetowej

Strona internetowa Wok World stanowi elektroniczną platformę sprzedaży i dystrybucji produktów związanych z gotowaniem i kulturą jedzenia. Witryna jest skierowana zarówno do konsumentów, jak i klientów biznesowych, którzy chcą nabyć te produkty. Użytkownikami strony internetowej (zwanymi dalej „Użytkownikami”) mogą być osoby fizyczne lub prawne.

2. rejestracja użytkownika

W celu pełnego korzystania z funkcji Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony o zarejestrowanie się i utworzenie konta. Podczas rejestracji Użytkownik musi podać dokładne i kompletne informacje oraz regularnie je aktualizować, aby zapewnić ich aktualność, kompletność i poprawność. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do swojego konta oraz za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta.

3. TREŚĆ I PRAWA AUTORSKIE

Treść na Stronie, w tym tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania i oprogramowanie, jest własnością Wok World lub jej dostawców treści i jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Zawartość nie może być kopiowana, modyfikowana, publikowana, przesyłana, sprzedawana, dystrybuowana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Dom Wok.

4. PRODUKTY I USŁUGI

Strona internetowa Wok World oferuje szeroką gamę produktów i usług związanych z gotowaniem i kulturą jedzenia. Szczegółowe informacje na temat każdego produktu i usługi, w tym ceny, opisy i recenzje użytkowników, są dostępne na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji o naszych produktach i usługach, w tym cen i dostępności, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

5. zamawianie i płatności

Użytkownik może zamawiać produkty i usługi za pośrednictwem Witryny. Podczas składania zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych i kompletnych informacji. Każde zamówienie musi zostać potwierdzone przez Wok World. Zamówienie uznaje się za przyjęte, gdy Wok World wyśle Użytkownikowi potwierdzenie pocztą elektroniczną. Płatność za produkty i usługi może być dokonana za pomocą środków płatniczych dozwolonych na Stronie Internetowej. Pełna płatność jest wymagana przed dostarczeniem jakiegokolwiek produktu lub usługi.

6. KOSZTY DOSTAWY I WYSYŁKI

Dostawa produktów podlega warunkom dostawy określonym w Witrynie. Opłaty za fracht mogą mieć zastosowanie i zostaną obliczone oddzielnie podczas procesu składania zamówienia. Czas dostawy jest szacowany i nie jest gwarantowany. Wok World nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez zewnętrzne firmy logistyczne lub inne okoliczności pozostające poza naszą kontrolą.

7. prawo do odstąpienia od umowy i zwrotów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami konsumenckimi, użytkownik ma prawo do odstąpienia od zakupu w określonym terminie i na określonych warunkach. Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi skontaktować się z Wok World w określonym terminie odstąpienia od umowy i postępować zgodnie z instrukcjami w nim określonymi. Produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie i w oryginalnym opakowaniu. Użytkownik ponosi koszty przesyłki zwrotnej, chyba że uzgodniono inaczej.

8. RECENZJE I KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy mogą publikować recenzje, komentarze i inne treści w Witrynie, o ile nie są one niezgodne z prawem, obsceniczne, zawierające groźby, zniesławiające, naruszające prywatność lub w inny sposób szkodliwe dla osób trzecich lub obraźliwe. Treści nie mogą zawierać wirusów oprogramowania, kampanii politycznych, nagabywań handlowych, łańcuszków, masowych wysyłek lub jakiejkolwiek formy „spamu”. Wok World zastrzega sobie prawo, ale nie obowiązek, do usuwania lub edytowania takich treści.

9. ograniczenie odpowiedzialności

Dom Wok World dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i aktualność informacji na stronie internetowej, ale nie gwarantuje kompletności, aktualności ani dokładności treści. Dom Wok nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikające z korzystania ze strony internetowej lub polegania na informacjach na stronie internetowej.

Dom Wok nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikające z korzystania ze strony internetowej lub polegania na informacjach na stronie internetowej.

10. ZMIANY WARUNKÓW

Dom Wok World zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Zaktualizowane Warunki wejdą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej i będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji dokonanych po ich opublikowaniu. Zachęcamy użytkowników do regularnego przeglądania Warunków, aby być świadomym wszelkich zmian.

11. INTEGRALNOŚĆ I DANE OSOBOWE

Wok World szanuje prywatność swoich użytkowników i zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem strony internetowej są wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając ze strony internetowej, użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.

12. bezpieczeństwo

Wok World podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Witryna wykorzystuje bezpieczne metody przetwarzania informacji o płatnościach, w tym szyfrowanie informacji o kartach kredytowych.

13. LINKI DO STRON TRZECICH

Strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są kontrolowane ani utrzymywane przez Wok World. Linki te są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika, a Dom Wok nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub funkcjonalność tych stron internetowych osób trzecich.

14. opóźnienie

Wok World nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi klęsk żywiołowych, wojny, terroryzmu, zamieszek, epidemii, strajków lub innych sporów pracowniczych lub zakłóceń w komunikacji lub infrastrukturze.

15. korzystanie z plików cookie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania i gromadzenia statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. Kontynuując korzystanie ze strony internetowej po otrzymaniu informacji o korzystaniu z plików cookie, użytkownicy wyrażają zgodę na korzystanie przez nas z tych plików.

16. rozstrzyganie sporów

Spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami będą w miarę możliwości rozstrzygane w drodze negocjacji między stronami. Jeśli spór nie może zostać rozstrzygnięty w ten sposób, zostanie on rozstrzygnięty zgodnie z prawem kraju, w którym Wok World ma swoją siedzibę, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych.

17. RÓŻNE

Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną przez sąd właściwej jurysdykcji, część ta zostanie uznana za oddzielną od pozostałych postanowień i nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

18. informacje kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków lub innych aspektów naszej usługi, prosimy o kontakt pod adresem info@wok-group.com.

W przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków lub innych aspektów naszej usługi, prosimy o kontakt pod adresem